VRAAGSTELLING 
Het Amsterdam Universitair medisch centrum (Amsterdam UMC)  is één van de acht universitaire medische centra in ons land. Behalve het behandelen van patiënten verricht het Amsterdam UMC veel medisch-wetenschappelijk onderzoek en verzorgt ze geneeskundig onderwijs. Op zowel de AMC als VUmc locatie worden gedurende een aantal jaren gebouwen en installaties vernieuwd voor een toekomstbestendig gebruik. Dit resulteert in veel (complexe) huisvestingsprojecten en kennisvraagstukken waarbij wij ondersteuning bieden op het terrein van o.a. projectmanagement,  huisvestingsadvies en verandermanagement.  

WorkWire zit sinds zomer 2021 opnieuw in een consortium voor het leveren van o.a. projectmanagement en huisvestingsadvies. Ditmaal met ATOsborne een van onze samenwerkingspartners. Dankzij onze ruime ervaring met huisvestingsvraagstukken in medisch academische omgevingen, is WorkWire een betrouwbare kennispartner voor het Amsterdam UMC voor het uitwerken van het nieuwe huisvestingsbeleid waarin efficiënt gebruik van kantoormeters inzet is. 

RESULTAAT
Sinds 2019 zijn we op de AMC-locatie betrokken bij het implementeren van het ontwerp van de nieuwe kantooromgeving voor zo’n 650 medische staf, a(n)iossen, onderzoekers en ondersteuning van de divisies met de Interne en cardiologische vakken op de 7e verdieping van de oude Beddentorens. Twee van de drie vleugels zijn inmiddels geheel gerenoveerd en in gebruik genomen. De derde voor de divisie met de chirurgische vakken voor nog eens ruim 300 medewerkers volgt zomer 2025. WorkWire ontwikkelde een ziekenhuisbrede werkpleknormeringssystematiek en rekenmodel op basis van gebruikersprofielen aan de hand waarvan de vraag- aanbod analyses en schuifplaatjes zijn gemaakt. Na de coronaperiode is het ontwerp door ons getoetst en aangepast zodat hybride werken nog beter mogelijk is geworden. Ook is In de werkgroep verandering  met een gebruikersvertegenwoordiging een traject doorlopen waarin onder meer de ankerpunten van de verschillende afdelingen zijn bepaald, gebruikersafspraken zijn gemaakt en verschillende zaken afgestemd met betrekking tot ICT, telefonie, reserveren van werkplekken, en dergelijke.  

Het rekenmodel is ook toegepast voor de kantooromgeving van het Vrouw-Kind Centrum dat door de lateralisatie een verdubbeling van het aantal medewerkers op H4 en H5 en de Rode Luifel te verwerken kreeg in de bestaande kantooromgeving.  Door een andere inrichting van het gebied (activiteit gericht) en andere afspraken over het gebruik van de werkplekken (flexwerkplekken) is het mogelijk iedereen een werkplek te geven op het moment dat dit nodig is. WorkWire heeft dit proces begeleid van 2019 tot 2021 en heeft binnen deze context een gedragen nieuw kantoorconcept ontwikkeld binnen het bestaande wandenplan. 

In beide projecten is met behulp van een visueel aantrekkelijk en begrijpbare storyline een eenduidig verhaal uiteengezet waarmee elke gebruiker een beeld krijgt van de bedoeling en de impact van de nieuwe manier van werken.  

KEYWORDS
WEB-survey, interviews, normeringssystematiek met rekenmodel, ontwikkelen werkplekconcept, ontwerpsessies, indelingsplannen, storyline, projectmanagement en verandermanagement.  

Meer weten? Neem gerust contact op met Marian Willigenburg of Sheila Zautsen