Deelname

De FWR Academy is bedoeld voor iedereen die met de FWR werkt, zoals RVB’ers, CDV’ers, GO’ers en vertegenwoordigers van gebruikers van Rijkshuisvesting. Daarnaast is de FWR Academy interessant en leerzaam voor iedereen die in zijn werk (indirect) met de FWR te maken heeft, bijvoorbeeld vanuit FM, HR, communicatie of ICT.

Het curriculum is in nauwe samenwerking met DGOO tot stand gekomen. Zo wordt gegarandeerd dat de inhoud van de leergang gebaseerd is op actuele kaders, normen, richtlijnen en instrumenten. Daarnaast houdt DGOO toezicht op de volledigheid van de modules; na afronding zijn cursisten in staat om de FWR effectief toe te passen in bijvoorbeeld Masterplanprojecten. Voor meer informatie over deze leergang vanuit DGOO kunt u contact opnemen met Robert Mollerus: robert.mollerus@minbzk.nl.

OPLEIDING TOT FWR DESKUNDIGE

De FWR Academy is een praktijkgerichte opleiding. Na succesvolle afronding van de opleiding begrijp je de werking van de FWR, inclusief de mogelijkheden en onmogelijkheden, en ben je in staat zelf effectief met de FWR aan de slag te gaan. Ongeacht je rol in een huisvestingsproject. Je leert het volledige speelveld –en alle spelers –binnen Rijkshuisvestingsprojecten kennen en daarbij ook hun rol en belangen. Daarnaast krijg je verschillende instrumenten aangereikt die helpen om de FWR toe te passen. Tijdens de opleiding is volop ruimte voor discussie en het inbrengen van eigen cases en vraagstukken. De cursus wordt gegeven door Marco Verhoef en Simone Leenders, beide senior huisvestingsadviseur bij WorkWire en expert op het gebied van de FWR en praktische toepassingen daarvan in (masterplan)projecten. Zij worden bijgestaan door verschillende gastsprekers uit het werkdomein.

DE FWR ACADEMY BESTAAT UIT DRIE MODULES WELKE HIERONDER BESCHREVEN STAAN. DAARNAAST IS HET MOGELIJK OM MODULE 4 AANSLUITEND OF SEPERAAT TE VOLGEN.

Module 1 – De basis,
Module 2 – De verdieping,
Module 3 – Praktijk & proeve van bekwaamheid

MODULE 1 –DE BASIS

In deze module leer je alle ins en outs van de FWR. Wat de FWR beoogt en hoe de FWR werkt. Om de FWR goed te snappen, gaan we ook dieper in op de principes van Activiteitgericht Werken, het werkplekconcept dat aan de FWR ten grondslag ligt. En hoe omgegaan kan worden met verschillende werkprocessen en werkvormen. Hoe past bijvoorbeeld agile binnen de FWR (of niet)? Na afloop van deze module ben je in staat een behoefte inventarisatie uit te voeren en te vertalen in een ruimtelijk-functioneel programma van uitgangspunten dat compliant is aan de kaders en normen van de FWR.

Een greep uit de onderwerpen die tijdens deze module aan bod komen:

 • Werkplekconcepten
 • TPAW in vogelvlucht
 • Introductie op de FWR
 • FWR en het Rijkskantoor
 • Het Rijkshuisvestingsstelsel
 • Kwalitatieve en kwantitatieve kaders van de FWR
 • De bouwstenen van de FWR

MODULE 2 –DE VERDIEPING

Na kennis opgedaan te hebben over de basis van de FWR gaan we in module 2 dieper in op hoe je deze kennis in praktijk kunt brengen. Hoe toets je of een ruimtelijk-functioneel programma van uitgangspunten voldoet aan de huisvestingsbehoefte van een gebruiker? En als je zelf mee kan denken over de ideale inrichting van jouw FWR-werkomgeving, hoe zie deze er dan uit? Etc.

Ook nemen wij jou mee in de processen, rollen, verantwoordelijkheden én belangen die voor komen in de Masterplannen en de bijbehorende projecten. Bij Rijkshuisvesting zijn veel spelers betrokken: DGOO, het RVB, een GO en de CDV, om er een paar te noemen. En natuurlijk de gebruiker zelf. Die wordt nog wel eens vergeten. Door beter te begrijpen wat meespeelt in masterplanprojecten, wordt het makkelijker op zoek te gaan naar de gemene deler en het creëren van meerwaarde in die projecten.

Een greep uit de onderwerpen die tijdens deze module aan bod komen:

 • Ontwerp jouweigen FWR-plattegrond
 • Masterplannen en masterplanprojecten
 • Rollen en verantwoordelijkheden in masterplanprojecten
 • Het proces van een masterplanproject
 • Gebruikersparticipatie: communicatie en verandermanagement

Module 3 – Praktijk & proeve van bekwaamheid

In deze module brengen we de FWR in praktijk. Deze dag hebben we gastsprekers vanuit DGOO, RVB en CDV. Zij vertellen ons meer over hun werkveld, visie en ambities. En maken dit via praktijkvoorbeelden concreet. Een mooie gelegenheid ook om met elkaar in debat te gaan over de FWR en de beste aanpak om tot succesvolle huisvestingsprojecten te komen. We zijn deze dag te gast in een Rijkskantoor. De gastheer leidt ons rond in het Rijkskantoor en neemt ons mee in hun project, ervaringen en leerpunten. Daarnaast gaan we als groep zelf aan de slag met een aantal cases die vanuit deelnemers zelf zijn aangedragen. Dit doen we interactief, samen met de andere deelnemers.

Aan het eind van deze module volgt een proeve  van bekwaamheid. Waarmee jij je na het behalen van het certificaat ‘FWR deskundige’ mag noemen.

Ter voorbereiding op de proeve van bekwaamheid moeten deelnemers rekening houden met een aanvullende studiebelasting van 20 tot 40 uur (afhankelijk van voorkennis en ervaring).

Module 4 – Behavior bij de implementatie van FWR

De implementatie van een FWR werkomgeving vraagt veel verandering van een organisatie. Tijd, Plaats en Apparaat onafhankelijk Werken (TPAW) ligt ten grondslag aan de FWR en gaat als concept uit van de integrale benadering tussen de fysieke, virtuele en mentale werkomgeving. Dit vraagt om een andere manier van werken, leidinggeven én andere faciliteiten. Een flink spectrum om te overzien, aan te sturen en te veranderen. Zeker als je als organisatie zelf niet meer overal de touwtjes van in handen hebt.

Het daadwerkelijk ontwikkelen en realiseren van gedragen FWR werkomgevingen blijkt in de praktijk zeer uitdagend. Een belangrijke oorzaak hiervan is de betrokkenheid van verschillende partijen met eigen opdrachten, rollen en verantwoordelijkheden binnen het rijkshuisvestingsstelsel. Het Rijksvastgoedbedrijf is samen met de concerndienstverlener (CDV) verantwoordelijk voor de ‘bricks’ (gebouw, huisvesting en facilitaire dienstverlening) en de ICT-dienstverlener Pand en de interne ICT-organisatie van een departement voor respectievelijk de pand- en gebruikersgebonden ICT (‘bytes’). Het ontwikkelen, implementeren en onderhouden (borgen) van “behavior” – de ‘zachte kant’ van TPAW – wordt gezien als een taak en verantwoordelijkheid van eindgebruikers.

Hoe zorg je er in dit dynamische speelveld voor dat de FWR werkomgeving goed aansluit bij de behoefte van de eindgebruikers, voldoet aan de kaders van de FWR, en projectdoelstellingen tegelijkertijd worden behaald? Wat is er nodig in het proces om te waarborgen dat de eindgebruiker op een optimale manier kan en wil werken binnen de FWR? Daarbij gaat kunnen over wat een organisatie zelf kan organiseren om medewerkers optimaal te ondersteunen, zoals passende faciliteiten (huisvesting, ICT) en passend beleid(organisatiecultuur).Willen gaat dan met name over “engagement”; hoe borg je draagvlak voor de conceptvorming en programmering van de FWR werkomgeving en zorg je dat eindgebruikers intrinsiek  gemotiveerd zijn om op de juiste manier gebruik te maken van de FWR werkomgeving?

Wij bereiken de optimale manier van kunnen en willen werken door in te zetten op samen ontwikkelen samen veranderen. Samen ontwikkelen, omdat betrokken zijn bij het uitwerken en ontwerpen van de FWR werkomgeving draagvlak en eigenaarschap stimuleert bij de eindgebruiker. Wat vervolgens leidt tot o.a. minder aanpassingen na ingebruikname. Samen veranderen, omdat de medewerkers zich vanuit dit eigenaarschap betrokken voelen bij de beoogde manier van werken (gedragsverandering) die nodig is om de FWR werkomgeving te laten slagen.

Een greep uit de onderwerpen die tijdens deze module aan bod komen:

 • Het opzetten van een krachtige storyline. Neem jouw stakeholders mee in het verhaal (waarom, hoe en wat)van de nieuwe manier van werken.What’s in it for them?
 • Visuele communicatiemiddelen die jou het verhaal van de FWR helpen vertellen.
 • De ontwikkeling van een activiteitenprogramma, een ‘spoorboekje’ wat in kaart brengt op welk moment en op welke manier de stakeholders betrokken worden. En wat dit oplevert voor de eindgebruiker en de projectorganisatie.
 • De TPAW scan, een slimme, multifunctionele tool die helpt bij o.a.
  • Programma- en procesmanagement bij implementatie van TPAW.
  • demarcatie en afstemming tussen projectteams CDV, RVB, IDV en eindgebruikers.
  • verwachtingsmanagement.
  • stakeholderengagement en draagvlakcreatie.
 • Workplace Nudging, het stimuleren van gewenst gedrag door dit leuker of makkelijker te maken.
 • Praktijkvoorbeelden van bovenstaande tools en methodieken binnen diverse masterplanprojecten.

Na afloop van deze module ben je in staat om het verhaal achter de veranderopgave goed in kaart te brengen en te delen met jouw stakeholders. Heb je geleerd hoe een ontwikkelprogramma bijdraagt aan een succesvol benutte FWR werkomgeving. Maak je kennis met verandermethodiek Workplace Nudging. En heb je diverse (FWR specifieke) engagement tools leren kennen.

Data en kosten

De data voor de eerstvolgende FWR Academy zijn:

 • Module 1: 16 januari
 • Module 2: 23 januari
 • Module 3: 30 januari
 • Module 4: 6 februari
 • Module 1: 5 maart
 • Module 2: 12 maart
 • Module 3: 19 maart
 • Module 4: 26 maart

De cursusdagen starten om 09:30 en eindigen om 14:30. De cursusdagen vinden plaats bij genoeg inschrijvingen. U wordt hier tijdig van op de hoogte gesteld.

Module 1, 2 en 4 vinden plaats in de Caballero Fabriek in Den Haag. Module 3 op een nader te bepalen locatie. De modules zijn in verschillende samenstellingen te volgen:

Separate module (module 1 of 4) €649,-
FWR Academy (1,2 en 3 incl. proeve van bekwaamheid) €1.950,-
FWR Academy met verdieping op TPAW/Behavior (1,2,3 en 4 incl proeve van bekwaamheid) €2.250,-

Bovenstaande kosten zijn excl. BTW, incl. lunchkosten, digitale syllabus en materialen tijdens de opleiding.

Schrijf je in of neem contact op met Esther Roelofs: esther@workwire.nl   06-42374467