VRAAGSTELLING
De afgelopen jaren is er door corona ook voor gemeente Den Haag veel veranderd op het gebied van werken en elkaar ontmoeten. Eind 2020 is de opgave Werken & Ontmoeten van start gegaan. Deze opgave ondersteunt de hele organisatie bij het hybride werken. Recent is besloten om de opgave te versnellen. Een majeure taak, omdat het de hele organisatie raakt en veel interdisciplinaire samenwerking vraagt. De gemeente heeft aan WorkWire gevraagd haar te ondersteunen in adequaat programmamanagement van deze opgave.

RESULTAAT
WorkWire heeft voor de gemeente een integrale programma aanpak ontwikkeld gericht op het gemeentebreed versnellen van ‘Werken & Ontmoeten’. Onderdeel van de aanpak waren het opstellen van scenario’s voor huisvestingsconcepten passend bij de beoogde versnelling, een businesscase om financiering van het nieuwe kantoorconcept mogelijk te maken (investeringen/opbrengsten) en het aansturen van de communicatie en de participatie m.b.t. werken en ontmoeten.

KEYWORDS
Hybride Werken, conceptontwikkeling, programmering, inpassingstudie, inrichtingsvoorstellen, investeringskostenraming, engagement programma.

Meer weten? neem gerust contact op met Esther Roelofs