Het Plein Kalvermarkt Complex te Den Haag omvat meerdere gebouwen waarin het ministerie van Defensie al bijna 200 jaar is gevestigd. De renovatie van het monumentale A-gebouw vormt een onderdeel van een gefaseerd renovatieproces dat het hele complex omvat. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft aan WorkWire gevraagd een Integraal PvE op te stellen  voor de huisvesting van de bewoners van gebouw A. De huisvestingskaders zijn beschreven in het programma “Genetwerkt Samenwerken” (GSW), een kaderstelling die sterke overeenkomsten met de FWR vertoont. Een aanzienlijk deel van de te huisvesten gebruikers vraagt echter extra aandacht. De Defensietop omvat naast de politieke (minister en staatssecretaris) en ambtelijke top (Secretaris-Generaal en Plaatsvervangend Secretaris- Generaal) ook de militaire top (Commandant der Strijdkrachten en Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten). Om de processen die hier plaatsvinden goed te kunnen faciliteren, zijn gebruikersspecifieke voorzieningen nodig die geen onderdeel vormen van de GSW-mix. WorkWire stelt een Integraal Programma van Eisen op conform vigerende kaderstelling met daar waar nodig maatwerk voor de verschillende VIP gebruikers.

  • Gebouwscan
  • Inpassingsstudie
  • Integraal programma van eisen