VRAAGSTELLING
Renovatie gebouw A
Het Plein Kalvermarkt Complex te Den Haag omvat meerdere gebouwen waarin het Ministerie van Defensie al bijna 200 jaar is gevestigd. Het Rijksvastgoedbedrijf heeft aan WorkWire gevraagd een Integraal PvE op te stellen  voor de huisvesting van de bewoners van gebouw A dat gerenoveerd gaat worden. Een aanzienlijk deel van de te huisvesten gebruikers vraagt echter extra aandacht. De Defensietop omvat naast de politieke (minister en staatssecretaris) en ambtelijke top (Secretaris-Generaal en Plaatsvervangend Secretaris- Generaal) ook de militaire top (Commandant der Strijdkrachten en Plaatsvervangend Commandant der Strijdkrachten). Om de processen die hier plaatsvinden goed te kunnen faciliteren, zijn gebruiker specifieke voorzieningen nodig die geen onderdeel vormen van de FWR-mix. WorkWire stelt een Integraal Programma van Eisen op conform vigerende kaderstelling met daar waar nodig maatwerk voor de verschillende VIP gebruikers.

Programmamanager Passende Huisvesting
Ook zal het ministerie de interne organisatie de komende jaren ingrijpend gaan transformeren. De structuur en omvang van de personele organisatie is onderhevig aan grote veranderingen. Deze veranderingen hebben invloed op de huisvestingsbehoefte binnen het PKC.
Parallel daaraan speelt de integratie van het ‘hybride werken’. Samenwerking met collega’s vindt steeds vaker in hybride vorm plaats. Deze hybride manier van werken vraagt om andere werkplektypologieën op kantoor met meer ruimte voor ontmoeting, sociale interactie, kennisdeling en samenwerking en hogere eisen aan audiovisuele ondersteuning met betere oplossingen voor videobellen en andere hybride vormen van samenwerken

RESULTAAT
Er moet een passend huisvestingsprogramma ontwikkeld worden voor het Plein Kalvermarkt Complex in Den Haag en tegelijkertijd is er ook behoefte aan oplossingen op de korte termijn. WorkWire organiseert het programma management (Huisvesting, ICT, Mens & Organisatie) voor deze opgave. Hieronder valt:

  1. een pakket maatregelen om op korte termijn de werkplekcapaciteit en het werkplekgebruik binnen PKC te optimaliseren (betere ondersteuning videobellen, hybride overleggen samenwerken, bewustwordingscampagne “gespreide werkweek”).
  2. Het opstellen van een huisvestingsvisie 2024-2028 door:
  • behoefte inventarisatie: opstellen gebruikersprofielen met verwacht kantoorgebruikspatroon (aanwezigheid/activiteiten)
  • bezettingsgraadmeting: meten van de werkelijke bezetting en benutting van de huidige werkplekcapaciteit
  • gebouwpotentiestudie: onderzoek naar optimalisatie van gebruik van het PKC. Uitbreiding werkplekcapaciteit door activatie van laag bezette gebieden.
  • nieuw indelingsplan: eerlijke verdeling van beschikbare werkplekken.
  • engagement programma: informatieve en interactieve activiteiten en communicatiemomenten bedoeld om medewerkers goed voor te bereiden op de veranderingen in de werkomgeving en het gebruik daarvan.

KEYWORDS
Programma management, Integraal programma van eisen, Engagement

Meer weten? Neem gerust contact op met Esther Roelofs