VRAAGSTELLING
Boels Zanders, een advocatenkantoor in het zuiden van het land, heeft een aantal kantoorlocaties. Met het oog op aflopende huurcontacten wil de organisatie een nieuwe strategie voor de huisvesting. Met deze strategie kan de organisatie onderbouwd en vanuit de organisatie gedragen besluiten nemen over de kantoorhuisvesting. De groei van het aantal medewerkers en de opkomst van het ‘hybride werken’ zijn onderdeel van dit vraagstuk. Boels Zanders heeft WorkWire gevraagd om samen met stakeholders binnen de eigen organisatie deze nieuwe strategie voor huisvesting te ontwikkelen.

RESULTAAT
Via deskresearch, interviews met stakeholders binnen Boels Zanders, de value fit en onze Werkplek Effectiviteit en Beleving (WEB) survey hebben we inzicht gekregen in de organisatie Boels Zanders; haar doelen en ambities, gezamenlijke waarden, werkprocessen en activiteitenpatronen en wensen en behoeften vanuit medewerkers voor de toekomstige manier van werken. In verschillende werksessies met zowel vertegenwoordigers vanuit de organisatie als klanten van Boels Zanders zijn de inzichten uit deze analysefase vertaald naar speerpunten en een toetsingskader voor de huisvestingsstrategie en kwalitatieve meetlaat om de huidige locaties op potentiële geschiktheid te beoordelen. In een volgende fase werkt WorkWire aan het verder vormgeven van een integraal werkplekconcept en het uitvoeren van optimalisatiescenario’s voor de verschillende kantoorlocaties. Tot slot stelt WorkWire een routekaart engagement op om medewerkers te begeleiden naar de nieuwe manier van werken.

KEYWORDS
Huisvestingstrategie, WEB survey, value fit, werkplekconcept, Hybride Werken, scenariostudies, inpassingsstudies

Meer weten? Neem gerust contact op met Mila Duvekot