VRAAGSTELLING
De Brabantse Delta heeft ons gevraagd om een doorontwikkeling te maken van het werkplekconcept voor het gehele hoofdkantoor inclusief alle bemande steunpunten en RWZI’s (RioolWater ZuiveringsInstalaties). In 2020 waren we al gestart met de ontwikkeling en de implementatie van een pilot omgeving. Deze pilot is in 2023 geëvalueerd en met die input hebben we een integraal werkplekconcept inclusief functioneel ontwerp voor het gehele hoofkantoor ontwikkeld. Belangrijk hierbij was dat het nieuwe werkplekconcept aansluit op de door het Waterschap opgestelde Visie op Hybride werken. Naast het hoofdkantoor is ook onderzocht hoe de Visie over Hybride Werken het beste vertaald kan worden naar de bemande steunpunten en RWZI’s.
Het nieuwe integrale werkplekconcept moet er voor zorgen dat zelfsturende en proces overstijgende teams en individuen van het Waterschap beter kunnen werken in het huidige pand waarbij samenwerken, tussen processen maar ook met ketenpartners, een belangrijk uitgangspunt is.

RESULTAAT
Om te komen tot een definitief functioneel ontwerp zijn in diverse fases verschillende tools ingezet om deelproducten op te leveren. Op basis van o.a. een bezettingsgraadmeting en interviews zijn we dieper ingegaan op waar het Waterschap voor staat en waar de behoefte ligt. De evaluatie van de pilotomgeving speelde hierbij een belangrijke rol.
Vervolgens hebben wij we gekeken hoe de kantooromgeving kan worden ingericht volgens een concept met activiteit gerelateerde werkplekken binnen een bepaald ecosysteem, zodat het past bij de organisatie en haar medewerkers.  Met de  input van verschillende stakeholders is in deze fase ook een start gemaakt met de ontwikkeling van het engagementprogramma (veranderkundige aanpak) en een storyline (het verhaal van het werkconcept).
Het resultaat van dit proces is een functioneel ontwerp passend bij de visie van het Waterschap en de behoefte van de medewerkers. Gedurende het gehele proces zijn deelproducten door ambassadeurs getoetst waarmee we draagvlak hebben gecreëerd. Hierdoor ademt elk deelproduct de identiteit van het waterschap.
Naast het functioneel ontwerp voor het hoofdkantoor hebben we ook een functioneel ontwerp gemaakt voor een leegstaand deel van één van de buitenlocaties. Ook hierbij is goed onderzocht wat de behoefte is van de medewerkers en wat er past bij de Visie op Hybride Werken. We hebben al veel mogen betekenen voor het Waterschap Brabantse Delta en de fijne samenwerking zal zich ook in 2024 weer voortzetten met de ondersteuning van de aanbesteding van het meubilair en de uitwerking van een designbrief.

KEYWORDS
Storyline, Functioneel Ontwerp, Engagementprogramma,  Integraal werkplekconcept, Identiteit, Designbrief, Aanbesteding

Meer weten? neem gerust contact op met Manon Zwart of Sheila Zautsen